Menu Sluiten

Missie, visie en waarden

Hier geven we aan wie we zijn en in welke richting we verder wensen te werken in de toekomst. Dit is de bestaansreden van onze organisatie.

Waarin geloven we?

We geloven dat het belangrijk is dat iedereen kansen krijgt om zich te kunnen ontwikkelen.
Het is binnen die basisgedachte  dat wij onze werking ontplooien.

Waarom doen we wat we doen?

We vinden het belangrijk dat ook kinderen die (nog ) niet naar het Buitengewoon Onderwijs kunnen gaan omwille van de ernst van hun beperking, een kwalitatief hoogstaande dagbesteding krijgen. Daarnaast bieden wij in beperkte mate in de schoolvakanties ook dagopvang aan voor kinderen met een ernstig meervoudige beperking die wel naar het Buitengewoon Onderwijs gaan.

Wij, de kinderen en hun ouders

In lijn met deze visie, dragen we bij tot de algemene ontwikkeling van kinderen door gezinsondersteunend te werken en de opvoeding thuis en in het dagverblijf zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. In kleine groepjes bieden wij een antwoord op de zorgvraag van elk kind. Op die manier spelen we in op de specifieke mogelijkheden en beperkingen van elk kind.

We willen elk kind een veilige en vertrouwde haven aanbieden zodat zij zich geborgen weten en zich ten volle kunnen ontplooien ongeacht de complexiteit van hun handicap. Dit is onze maatschappelijke rol. Wij beklemtonen de gelijkwaardigheid van alle kinderen, ongeacht de ernst van hun beperking.

Waarvoor staat 't Prieeltje?

 1. GELOOF IN HET KIND
  We geloven in de uniciteit, de eigenheid én de ontwikkelingsmogelijkheden van élk kind.

  Elke begeleiding vertrekt vanuit de eigenheid van het kind en is afgestemd op zijn of haar individuele behoeften en mogelijkheden. De individuele ontwikkelingsstimulering én de verruiming van de ervaringswereld van het kind staat centraal.

  We luisteren actief naar het kind, dat zijn wensen en noden op een eigen manier uit. De ouders zijn de belangrijkste advocaten van hun kind en hebben dus recht op informatie en inspraak. Zo participeren zij in het begeleidingsproces en het beleid van de organisatie.

 2. RESPECT
  Respect is voor ons geen loos begrip. Het is een rode draad doorheen onze werking. We respecteren de privacy van éénieder voor én met wie we werken.

  Als organisatie hebben wij respect voor de eigenheid en de rechten van de minderjarige.

  Het recht op privacy van het kind en zijn ouders is voor ons een hoog goed. In onderling overleg leggen we het gebruik en de verwerking van gegevens strikt vast.

  Vanuit een pluralistisch gedachtengoed hebben we respect voor elke filosofische overtuiging.

 3. SAMEN
  We geloven in samen-werking, in de kracht van de handen in elkaar te slaan, in samen meer te kunnen realiseren dan alleen. Bij samenwerking gaan we steeds uit vanuit versterking en complementariteit. Het geheel is meer dan de som van de afzonderlijke delen, zowel binnen onze organisatie als naar andere organisaties toe.

  De betrokkenheid van de ouders staat centraal in onze werking. De ouders worden nauw betrokken bij het hele proces van planning, uitvoering en evaluatie van de begeleiding. We doen er alles aan om de wederzijdse informatieoverdracht tussen de ouders en de leden van ons multidisciplinair team te stimuleren. Dit gebeurt zowel tijdens formele als informele overlegmomenten.

  We wisselen informatie uit en staan in nauw overleg met belangrijke anderen die bij de begeleiding van het kind betrokken zijn.

 4. KLEINSCHALIG
  Klein is groots.

  Ons doel realiseren we in een kleinschalige context. Die kleinschaligheid zit in ons DNA. We zijn een kleine voorziening met oog en aandacht voor elk individu. Zorg op maat is voor ons geen holle slogan, maar een dagelijkse drijfveer. We werken autonoom maar realiseren onze werking in een grotere context en werken samen in grote partnerschappen. Op die manier combineren we het beste van twee werelden.

 5. PROFESSIONEEL
  Een professionele omgeving betekent voor ons het bieden van een veilig, rustig en geborgen klimaat. Op die manier geven we elk kind de mogelijkheid om maximaal van het zorgaanbod te genieten. We gaan er immers vanuit dat een kind enkel kan openstaan voor ervaringen en stimulansen uit de omgeving wanneer het zich ‘thuis’ voelt.

  De begeleiding van het kind kenmerkt zich door een planmatige aanpak en is gericht op het bieden van een toekomstperspectief. We bieden structuur in tijd en ruimte met voldoende afwisseling om het geheel boeiend te laten blijven.

  In samenspraak met alle betrokkenen stellen we voor elk kind een individueel ondersteuningsplan op. Hiertoe verzamelen we gegevens bij diensten die betrokken zijn bij het kind, aangevuld met eigen observatiegegevens. De ouders worden in dit proces actief betrokken en er wordt veel belang gehecht aan hun ervaringsdeskundigheid.

  Het individueel ondersteuningsplan beschrijft hoe de multidisciplinaire begeleiding zal verlopen en hoe er zal gewerkt worden rond individuele ontwikkelingsstimulering van het kind en rond verruiming van de ervaringswereld van het kind.

  De begeleiding is erop gericht om het kind zoveel mogelijk groeikansen te bieden op het vlak van zelfstandigheid, op het vlak van cognitieve, emotionele, sociale en sensomotorische ontwikkeling en op het vlak van totale communicatie.

  Het handelingsplan wordt regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd.

Wat we doen, doen we niet alleen

De kwaliteit van onze werking staat of valt met de kwaliteit van onze medewerkers. Ons team is dan ook ons belangrijkste kapitaal, dat zich -dag in dag uit- inzet om onze missie te realiseren. Het werk, de inzet en de betrokkenheid van iedere medewerker wordt enorm gewaardeerd en ondersteund.

Onze organisatie kenmerkt zich door haar vrij horizontale organisatiestructuur: weinig gelaagd en met weinig hiërarchie. Dit is een troef op verschillende domeinen. Er kan snel worden opgetreden wanneer er problemen zijn, vlug (en positief) geanticipeerd worden op veranderingen en de communicatielijnen zijn kort en effectief.

We zijn een kleine organisatie. We zijn te klein om iemand vrij te stellen om een medewerkersbeleid op maat van onze organisatie te ontwikkelen en uit te voeren. Dit mag echter geen excuus zijn om dit niet te doen en om dit niet goed te willen doen.

VISIE

 • Naar onze medewerkers toe willen wij een betrokken, menselijke en vriendelijke werkomgeving creëren waarin respectvol en begripvol met elkaar wordt omgegaan en waar men met plezier komt werken. Vanuit de organisatie wordt de nodige ondersteuning aangeboden om het werk op een kwaliteitsvolle manier te kunnen uitoefenen.
 • Wij gaan ervan uit dat duidelijkheid voor iedere medewerker heel belangrijk is in het uitoefenen van zijn of haar job. Wij zijn verantwoordelijk voor het creëren van die duidelijkheid.
 • Daarnaast bieden wij iedere medewerker de mogelijkheid om autonoom zijn of haar job uit te oefenen. De krijtlijnen tot waarbinnen die autonomie reikt, tekenen wij als organisatie samen uit. Onze missie speelt daarin een belangrijke rol.
 • We bieden aan al onze medewerkers mogelijkheden voor verdere professionele ontwikkeling.
 • Een gezonde work life balance vinden we belangrijk en we hebben aandacht voor werkbaar werk.
 • Van de medewerkers wordt verwacht dat ze flexibel en betrouwbaar ‘t Prieeltje als ‘werkgever’ wil dat ook zijn en staat daar ook voor garant.
 • Als organisatie wensen we in te staan voor een kwaliteitsvolle en veilige werkomgeving.
 • Van de medewerkers wordt verwacht dat ze steeds handelen volgens de principes en waarden van onze pedagogische missie en visie. Onze kinderen komen steeds op de eerste plaats.

WAARDEN

 • Respect
 • Openheid
 • Betrouwbaarheid
 • Duidelijkheid