WIE ZIJN WIJ

WELKE KINDEREN KUNNEN IN ’T PRIEELTJE TERECHT ?

’t Prieeltje is een kleinschalig dagverblijf voor (nog) niet schoolgaande, mentaal of meervoudig gehandicapte kinderen. Ze zijn welkom van 0 tot 21 jaar.

Voor sommige kinderen, op voorschoolse leeftijd, is het dagverblijf een voorbereiding op het Buitengewoon Onderwijs.
Voor anderen betekent ’t Prieeltje een meer aangepaste, blijvende opvang.

De kinderen komen uit een zeer grote regio rond Tienen, nl. Landen, Sint-Truiden, Heers, Aarschot, Diest, Tessenderlo, Lovenjoel. Voor de richting Leuven is er een afspraak met de Eglantier ( dagverblijf in Leefdaal ).

’t Prieeltje is erkend als semi-internaat voor niet-schoolgaanden door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Elk kind dat naar ’t Prieeltje komt moet dus ingeschreven zijn in het VAPH en een positieve beslissing tot tenlasteneming ontvangen hebben.

WAT WILLEN WE DE KINDEREN AANBIEDEN ?

De huiselijke sfeer geeft rust en veiligheid. Belangrijk is dat elk kind zich goed voelt en zo tot volle ontplooiing kan komen. Daarom wordt er gestreefd naar een vaste structuur met regelmatig terugkerende gebeurtenissen, die de kinderen kunnen herkennen en daardoor een houvast betekenen. Deze dagindeling wordt echter soepel gehanteerd al naargelang de omstandigheden.
De leefruimte zelf is zo ingericht dat ze een permanente uitdaging betekent voor de kinderen. Ze biedt dan ook de mogelijkheid tot het opdoen van steeds nieuwe ervaringen.

De kinderen worden ingedeeld in drie leefgroepen. Voor de samenstelling van de groepjes hanteren we een aantal criteria : de leeftijd, de mobiliteit, de nood aan rust, enz…

In de voormiddag staat vooral het individuele werken met de kinderen centraal.
Voor elk kind wordt een individueel leerprogramma opgesteld afhankelijk van de eigen mogelijkheden en behoeften. In het programma komen alle aspecten van de persoon aan bod dus zowel het zintuiglijke, het verstandelijke, het motorische aspect als sociaal contact, communicatie, taal en zelfredzaamheid. Een aantal kinderen volgen een programma van basale stimulatie.
Via spel oefent de opvoed(st)er allerlei vaardigheden die belangrijk zijn voor het kind.

De motoriek wordt opgevolgd door 2 kinesitherapeut(e)n. De kinesitherapeutische oefeningen worden, waar nodig, geïntegreerd in de dagelijkse activiteiten door de opvoed(st)ers.

De logopedist(e) besteedt vooral aandacht aan verbale en nonverbale communicatie van het kind. Zij zoekt ook uit welke communicatievormen en – middelen het meest geschikt zijn voor elk kind.

De eet- en verzorgingssituaties zijn eveneens leermomenten, wat vooral de zelfredzaamheid ten goede komt. De logopedist(e) begeleidt intensief de maaltijdsituaties. De eet- en verzorgingssituaties zijn echter ook de momenten bij uitstek waarop de opvoed(st)er een prettige en hechte relatie met de kinderen kan opbouwen.

’s Namiddags is de aandacht eerder gericht op het groepsgebeuren. Het doel is om prettige ervaringen aan te bieden die voor alle kinderen boeiend zijn. De sfeer is ontspannen. Onrechtstreeks wordt er toch geleerd.
Enkele voorbeelden : spelen met verf, piepschuim, geuren, lichteffecten, naar muziek luisteren, wandelen, snoezelen, op de trilvloer of in het bubbelbad liggen, …
Ieder kind neemt op zijn eigen manier deel aan deze activiteiten, naar eigen behoeften en mogelijkheden.

In de kindbespreking ( samen met het hele team dat het kind begeleidt en de ouders ) wordt de evolutie van elk kind nagegaan. Hier komen dus alle aspecten van de persoon aan bod. Naar aanleiding van deze bespreking wordt het individuele leerprogramma aangepast en met de ouders doorgenomen.
Ook de algemene werking van ’t Prieeltje komt in de teambesprekingen aan bod.

WIE IS ER BETROKKEN BIJ ’T PRIEELTJE  ?

Opvoed(st)ers staan in voor de dagelijkse begeleiding van de kinderen. Zij zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van het leerprogramma en de groepsactiviteiten.

Daarnaast is er dagelijks iemand aanwezig om de maaltijden te bereiden en in het onderhoud te voorzien. ’s Avonds komt een poetsvrouw zorgen voor de grondige poets.

De klusjesman zorgt voor het onderhoud van het gebouw en de tuin.

De administratieve kracht zorgt voor het kantoorwerk.

De kinesitherapeuten komen dagelijks om de motorische ontwikkeling te ondersteunen. Elk kind wordt ( volgens afspraak met de revalidatie-arts ) één of  meerdere keren per week behandeld.

De logopedist(e) begeleidt de voedingsmomenten en onderzoekt en begeleidt de mogelijkheden van elk kind tot verbale of nonverbale communicatie.

Er is ook een orthopedagoge verbonden aan het dagverblijf.

Verder is er een verantwoordelijke die het dagelijks bestuur en de algemene coördinatie tot taak heeft.

De chauffeur zorgt samen met een aantal vrijwilligers voor het vervoer van en naar ’t Prieeltje.

Op vraag van de ouders of indien de gezondheidstoestand van het kind dit vereist, wordt een huisarts ontboden. De kosten van deze consultatie worden gedragen door de ouders.

Voor verpleegkundige handelingen is er een samenwerkingsverband met het Wit-Gele Kruis.

HOE WORDEN DE OUDERS BIJ DE WERKING BETROKKEN ?

Het is steeds mogelijk contact op te nemen met ’t Prieeltje.
Dit informele contact ( via telefoon, het kind zelf ophalen, via het schriftje, … ) is belangrijk en varieert naargelang de noden. Vooral in de beginperiode van de opname kan dit zeer frequent zijn.
In deze periode worden de ouders ook uitgenodigd om een halve dag mee te maken met hun kind.

Dagelijks krijgt elk kind een schriftje mee naar huis, waarin de gebeurtenissen van die dag      ( activiteiten, voedingen, …. ) worden genoteerd. Het is de bedoeling dat de ouders hierin ook belangrijke informatie voor het dagverblijf ( bvb. veranderde medicatie, slechte nachtrust, … ) noteren zodat het echt een “ heen- en- weer- schriftje “ wordt.

Daarnaast worden de ouders uitgenodigd voor de kindbespreking, een ouderavond ( rond een onderwerp i.v.m. de begeleiding van de kinderen ), een uitstap ( met de familie ) of een gezellig samenzijn ( bvb. Sint-Niklaasfeest ).