ONZE VISIE
 

MISSIE

Wij willen maximale groeikansen bieden aan kinderen en jongeren met een matige tot diepe mentale en / of meervoudige handicap die omwille van de ernst van hun handicap (nog) niet naar het Buitengewoon Onderwijs kunnen gaan. Wij willen gezinsondersteunend werken en de opvoeding thuis en in het dagverblijf zoveel mogelijk op elkaar afstemmen.

VISIE

Wij willen zoveel mogelijk individueel inspelen op de specifieke mogelijkheden en beperkingen van elk kind. Daarom streven wij ernaar om in zeer kleine groepjes een antwoord te bieden op de zorgvraag van elk kind.
De dagelijkse organisatie en de inzet van mensen en middelen is erop gericht om de kinderen een veilige en vertrouwde “ haven” aan te bieden zodat zij zich geborgen weten en zich ten volle kunnen ontplooien ongeacht de complexiteit van hun handicap.

WAARDEN

 • Geloof in het unieke, de eigenheid van elk kind en zijn omgeving. De begeleiding is afgestemd op de individuele behoeften en mogelijkheden van elk kind.
 • Betrokkenheid van ouders in de hulpverlening
 • Respect voor de privacy
 • Klimaat van veiligheid, rust en geborgenheid
 • Geloof in de ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind
 • De begeleiding van het kind is gekenmerkt door planmatigheid  en is gericht op een toekomstperspectief
 • Structuur in tijd en ruimte met voldoende afwisseling om het geheel boeiend te laten blijven
 • Informatie-uitwisseling en overleg met belangrijke derden  ( C.O.S., thuisbegeleidingsdienst, doorverwijzers, …) die bij de begeleiding van het kind betrokken zijn
 • Pluralisme, respect voor elke filosofische overtuiging

HULPVERLENINGSVISIE

 • Het kind met zijn mogelijkheden en beperkingen staat centraal in de werking. We gaan ervan uit dat elk kind uniek is en ontwikkelingsmogelijkheden in zich draagt. De begeleiding is dan ook gericht op individuele ontwikkelingsstimulering van het kind en op de verruiming van de ervaringswereld van het kind.
 • Om elk kind de mogelijkheid te bieden om maximaal van het zorgaanbod te genieten, streven wij een klimaat na van veiligheid, rust en geborgenheid. Wij gaan er immers van uit dat een kind enkel kan openstaan voor ervaringen en stimulansen uit de omgeving wanneer het zich “thuis” voelt.
 • Na de verzameling van gegevens bij diensten die betrokken zijn bij het kind , aangevuld met eigen observatiegegevens, wordt in samenspraak met alle betrokkenen een handelingsplan opgesteld. De ouders worden in dit proces actief betrokken en er wordt veel belang gehecht aan hun ervaringsdeskundigheid.
 • Het handelingsplan beschrijft hoe de multidisciplinaire begeleiding zal verlopen en hoe er zal gewerkt worden rond individuele ontwikkelingsstimulering van het kind en rond verruiming van de ervaringswereld van het kind.
  De begeleiding is erop gericht om het kind zoveel mogelijk groeikansen te bieden op het vlak van zelfstandigheid, op het vlak van cognitieve, emotionele, sociale en sensomotorische ontwikkeling en op het vlak van totale communicatie.
  Het handelingsplan wordt regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd.
 • Wij willen een communicatieve omgeving creëren voor het kind en van daaruit zoeken naar individuele aangepaste communicatievormen en /of interacties.
 • We willen gezinsondersteunend werken en de opvoeding thuis en in het dagverblijf zoveel mogelijk op elkaar afstemmen. De ouders worden betrokken bij het hele proces van planning, uitvoering en evaluatie en bijsturing van de begeleiding.  Wij stimuleren wederzijdse informatie-overdracht en informeel en formeel overleg tussen de ouders en de leden van het multidisciplinair team.
 • Er wordt steeds gewaakt over het recht van de privacy van het kind en zijn ouders. In onderling overleg wordt het gebruik van gegevens strikt vastgelegd .